Personal_is_Political_Pink_1024x1024 Personal+is+Political FullSizeRender (1)

תזכורת לאסא כשר: הכל פוליטי

אסא כשר הוא אדם מרשים ורב הישגים בתחומים רבים. יחד עם זאת הבקשה שלו שלא לדבר פוליטית במסגרת האקדמיה תמוהה מעוררת תרעומת ופוגעת בעיקרון האתי במקום לתרום לו. ... Read More